עברית  l English
עמוד הבית
עיריית מעלה אדומים - חיים באיכות חיים
אגפי העירייה - גבייה
כיצד פונים אלינו?

כתובתנו: כיכר יהלום (סמוך לבנק לאומי) 

בירורים טלפונים: טל' - 1599-550-105, בימים א' - ה' בין השעות 8:30-22:00 וביום שישי 8:30-12:00

קבלת קהל:  בימים א' עד ה' בשעות 8:00-12:30 . ובנוסף בימים א' ו-ד' בשעות 16:00-18:00.

פניה בכתב: יש להפנות לאגף הגביה, עיריית מעלה אדומים ת.ד 20 מיקוד 98300 או באמצעות פקס: 02-5357014תשלום טלפוני בכרטיס אשראי


תשלומים באמצעות הוראת קבע

ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בשתי דרכים:

1. תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק.
2. תשלום באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס האשראי.
 
פניה בכתב

יש להפנות למחלקת הגביה , עיריית מעלה אדומים, ת.ד. 20 מיקוד 98300 . או באמצעות
פקס' מס' 02-5421409.
באמצעות מייל:

מסים ואגרות

ארנונה

הארנונה העירונית מהי?


הארנונה העירונית הנה על פי מהותה מס המשולם לקופת העירייה למימון מיכלול שירותים ציבוריים הנדרשים אורח חיים תקין אותם מספקת העירייה לתושביה . שירותים ציבוריים אלה כוללים בין היתר אספקת שירותים שוטפים בתחום תברואה ונקיון , תאורת רחובות , תחזוקת כבישים ומדרכות פיתוח גנים ציבוריים , הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך, ומכלול שירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבי העיר.

מהיותה של הארנונה בבחינת מס נובע כי אין כי אין הארנונה משולמת תמורת שירות מסוים זה או אחר הניתן למשלמים. ולפיכך אין לתלות את החובה לתשלום במתן שירות זה או אחר.

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי העלאת הארנונה המרבית המותרת וכן את עקרונות סיווג הנכסים וכללי ההנחות.

צוו המסים העירוני המפורסם בכל שנת כספים, קובע את שיעורי הארנונה וסיווגי הנכסים בתחום השיפוט העירוני.

מועדי תשלום הארנונה

תשלום ארנונה שנתית מראש


המועד החוקי לתשלום הארנונה הנו 1/1/2013 . 

תשלום ארנונה בתשלומים תקופתיים

ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד שמועדם הנו 31.1.2013 , 1.3.2013 , 1.5.2013 , 1.7.2013 , 1.9.2013 ,
אי תשלום הארנונה במועד, ישית על המפגר בתשלומיו ריבית חודשית של 0.75% בנוסף על תשלום הצמדה.

הנחות בארנונה

חוק ההסדרים המשק המדינה קובע שורת קריטריונים המזכה בהנחה בארנונה בשיעור משתנה.

על מנת להיות זכאי להנחה על המבקש לענות על התנאים כדלקמן:

א. מבקש ההנחה רשום "כמחזיק" בנכס ומתגורר בו בפועל .
ב. מבקש ההנחה הוכיח כי הוא זכאי להנחה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק.

הסברים והקריטריונים להנחה בארנונה

מצורפת טבלת PDF

סייגים וכללים להנחה בארנונה


1. הזכאי למס' הנחות בארנונה יהא זכאי להנחה הגבוהה שבניהם.
2. הנחה בארנונה תינתן בגין דירת מגורים אחת ( במידה ומבקש ההנחה "מחזיק" בדירה נוספת)
3. על זכאי להנחה לשלם את מלוא יתרת הארנונה בשנת המס בתנאים קבעה המועצה, קיומה יתרת חוב יביא לביטול ההנחה וצירופה ליתרת החוב הכוללת.
4. חובת הגשת בקשת הנחה תחול על "המחזיק" בנכס , הנחה שתאושר תיושם ביחס למס שנת המס הנוכחית ולא באופן רטרוקאטיבי.

השגה על חיוב ארנונה

נישום הסבור כי נפלה טעות בחיוב הארנונה, זכאי תוך 90 יום מקבלת הודעת החיוב השנתית , להשיג בפני מנהל הארנונה , על יסוד אחת מהטענות כדלקמן:
1. נפלה טעות בסוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
2. הוא אינו "מחזיק" בנכס.
3. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך שישים יום מקבלת ההשגה.
משיג אשר רואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי , לא יאוחר מהיום השלושים שלאחר היום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת הערר.
אין בקיומם של הליכי השגה/ ערר בכדי לדחות חובת תשלום הארנונה כאמור בהודעת החיוב.

חילופי דייר מחזיקים בנכס

עפ"י תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) על כל שינוי של מחזיק בנכס חובה למסור על כך הודעה בכתב לעירייה. במקרה של החלפת מחזיקים בנכס , יש להמציא חוזה שכירות או חוזה רכישה כנדרש עפ"י הדין, וקריאת מים עדכנית ליום עזיבת הנכס. זכור כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס , תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי העירייה.

קבלת תעודה להעברת זכויות בנכס

העברת זכויות בנכס מחייבת קבלת אישור מטעם הרשות המקומית בדבר העדר חובות בנכס.
לצורך קבלת אישור מטעם הרשות המקומית להעברת זכויות , יש לפעול כדלקמן:
א. לשלם במזומן את כל החובות לעירייה כולל את חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד הקבוע הנדרש באישור.
ב. להמציא העתק הסכם מכר .
ג. לדווח על קריאת שעון מים עדכנית ליום עזיבת הנכס.

מים

תשלומים בעבור צריכת מים

חשבון המים – כולל אגרת מים ואגרת ביוב.
חשבון המים הנו דו- חודשי ומחושב בהתאם לצריכת המים בפועל כלומר לפי קריאות מד המים הדירתי והן החלק היחסי מסך חשבון מד המים הראשי של בניינים משותפים.
תעריף אגרת מים- תעריפי המים הנם אחידים בכל הרשויות ונקבעים עפ"י קובץ תקנות.
תעריף אגרת ביוב – נקבע בחוק העזר העירוני ומתעדכן אחת לחודש לפי שיעור עליית המדד.
בכל פנייה ובירור נא לציין את מס' חשבון המשלם ואת קריאת המונה ביום הפניה.

בדיקת מד מים – כיצד?

בדיקת מד המים מבוצעת רק במקרה של צריכת מים מופרזת כאשר נבדק אמנם כי לא קיימת נזילה או טעות בקריאה, ורק אז הסבירות היא כי מד המים אינו תקין או מזייף ועל פי בקשת התושב בלבד.
מד המים נשלח לבדיקה טכנית באמצעות מעבדה של חברה חיצונית תוך פיקוח מכון התקנים ובמקביל מותקן בדירתך ע"י העירייה שעון מים חדש. בדיקת מד המים כרוכה בתשלום המתעדכן אחת לחודש לפי שיעור עליית המדד.
תוצאת בדיקת מד המים תישלח לביתך תוך 3 שבועות עד חודש ימים ובהתאם לתוצאות הבדיקה נפעל באשר לחיוב המים.

צריכה משותפת מהי?

צריכת מים משותפת מחושבת לפי הפרש הקריאה בין המונה הכללי בבניין המגורים לבין סה"כ קריאות צריכות מים הפרטיות של אותו בניין , כאשר הפרש סכום הקריאות במים מתחלק באופן שווה בין כל הצרכנים.


הנחות בתשלום צריכת מים למשפחה

כל משפחה המונה מעל 4 נפשות זכאית להנחה בתעריפי המים כאשר כל נפש נוספת מזכה בתעריף מים מוזל יותר. כל אשר עליך לעשות הוא לפנות למחלקת הגביה ולהמציא צילום תעודת זהות ובה רשומים בני המשפחה המתגוררים בנכס ולמלא טופס הצהרה, יש לציין כי חובת הדיווח חלה על צרכן המים, וכי ההקצבה לא תחול באופן רטרואקטיבי.

דרכים לחיסכון במים

· בידקו לעיתים קרובות אם קיימות נזילות בקו המים.
· התקינו אביזרים חוסכי מים במערכת הברזים הביתית.
· השקיית גינה תיעשה בטפטפות ומערכת מים מבוקרת. שעות השקיה 
מומלצות בשעות הערב והלילה.
· במידה והדירה ריקה לתקופה ארוכה רצוי לסגור את המגוף הראשי
המספק מים לדירה.

דבר ראש העיר
דעתך חשובה לנו
מוקד 107
כל החדשות במייל שלך

  חיפוש באתר:
  
Powered by: FDS WebGate Pro

http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux01.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux02.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux03.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux04.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux05.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux06.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux07.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux08.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux09.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux10.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux11.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux12.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux13.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux14.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux15.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux16.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux17.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux18.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux19.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux20.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux21.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux22.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux23.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux24.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux25.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux26.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux27.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux28.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux29.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux30.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux31.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux32.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux33.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux34.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux35.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux36.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux37.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux38.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux39.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux40.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux41.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux42.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux43.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux44.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux45.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux46.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux47.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux48.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux49.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux50.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux51.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux52.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux53.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux54.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux55.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux56.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux57.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux58.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux59.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux60.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux61.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux62.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux63.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux64.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux65.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux66.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux67.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux68.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux69.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux70.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux71.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux72.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux73.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux74.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux75.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux76.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux77.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux78.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux79.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux80.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux81.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux82.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux83.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux84.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux85.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux86.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux87.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux88.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux89.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux90.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux91.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux92.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux93.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux94.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux95.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux96.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux97.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux98.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux99.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux100.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux101.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux102.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux103.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux104.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux105.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux106.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux107.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux108.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux109.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux110.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux111.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux112.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux113.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux114.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux115.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux116.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux117.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux118.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux119.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux120.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux121.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux122.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux123.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux124.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux125.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux126.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux127.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux128.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux129.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux130.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux131.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux132.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux133.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux134.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux135.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux136.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux137.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux138.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux139.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux140.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux141.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux142.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux143.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux144.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux145.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux146.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux147.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux148.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux149.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux150.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux151.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux152.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux153.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux154.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux155.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux156.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux157.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux158.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux159.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux160.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux161.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux162.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux163.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux164.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux165.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux166.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux167.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux168.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux169.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux170.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux171.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux172.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux173.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux174.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux175.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux176.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux177.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux178.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux179.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux180.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux181.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux182.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux183.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux184.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux185.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux186.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux187.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux188.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux189.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux190.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux191.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux192.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux193.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux194.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux195.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux196.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux197.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux198.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux199.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux200.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux201.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux202.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux203.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux204.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux205.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux206.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux207.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux208.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux209.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux210.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux211.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux212.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux213.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux214.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux215.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux216.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux217.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux218.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux219.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux220.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux221.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux222.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux223.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux224.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux225.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux226.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux227.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux228.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux229.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux230.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux231.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux232.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux233.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux234.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux235.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux236.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux237.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux238.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux239.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux240.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux241.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux242.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux243.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux244.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux245.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux246.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux247.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux248.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux249.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux250.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux251.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux252.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux253.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux254.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux255.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux256.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux257.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux258.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux259.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux260.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux261.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux262.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux263.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux264.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux265.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux266.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux267.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux268.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux269.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux270.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux271.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux272.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux273.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux274.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux275.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux276.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux277.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux278.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux279.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux280.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux281.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux282.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux283.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux284.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux285.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux286.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux287.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux288.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux289.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux290.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux291.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux292.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux293.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux294.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux295.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux296.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux297.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux298.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux299.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux300.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux301.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux302.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux303.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux304.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux305.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux306.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux307.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux308.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux309.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux310.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux311.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux312.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux313.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux314.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux315.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux316.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux317.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux318.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux319.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux320.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux321.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux322.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux323.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux324.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux325.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux326.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux327.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux328.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux329.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux330.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux331.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux332.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux333.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux334.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux335.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux336.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux337.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux338.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux339.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux340.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux341.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux342.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux343.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux344.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux345.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux346.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux347.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux348.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux349.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux350.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux351.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux352.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux353.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux354.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux355.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux356.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux357.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux358.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux359.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux360.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux361.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux362.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux363.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux364.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux365.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux366.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux367.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux368.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux369.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux370.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux371.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux372.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux373.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux374.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux375.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux376.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux377.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux378.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux379.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux380.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux381.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux382.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux383.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux384.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux385.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux386.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux387.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux388.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux389.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux390.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux391.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux392.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux393.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux394.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux395.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux396.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux397.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux398.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux399.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux400.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux401.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux402.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux403.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux404.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux405.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux406.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux407.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux408.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux409.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux410.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux411.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux412.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux413.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux414.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux415.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux416.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux417.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux418.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux419.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux420.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux421.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux422.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux423.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux424.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux425.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux426.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux427.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux428.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux429.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux430.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux431.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux432.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux433.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux434.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux435.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux436.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux437.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux438.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux439.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux440.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux441.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux442.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux443.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux444.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux445.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux446.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux447.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux448.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux449.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux450.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux451.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux452.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux453.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux454.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux455.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux456.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux457.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux458.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux459.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux460.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux461.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux462.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux463.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux464.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux465.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux466.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux467.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux468.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux469.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux470.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux471.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux472.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux473.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux474.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux475.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux476.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux477.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux478.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux479.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux480.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux481.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux482.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux483.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux484.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux485.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux486.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux487.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux488.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux489.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux490.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux491.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux492.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux493.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux494.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux495.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux496.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux497.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux498.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux499.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux500.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux501.html http://www.maale-adummim.muni.il/Fsxs/guux502.html