מס ' מיכלשם חומר המאוחסן במיכלנפח המיכל (קוב)סוגי מיכל/חומר ממנו עשוידופן כפולה/יחידהאמצעים נוספים למניעה/ זיהוי דליפותשנת ביצוע בדיקת אטימות אחרונה *