פרטים כלליים

תושב ישראל * שדה חובה
המידע המבוקש * שדה חובה
האם צורפו מסמכים נלווים * שדה חובה

אגרת בקשה

אגרת בקשה על סך 20 ש"ח תשלח בהתאם למהות הבקשה.

התחייבות

הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪ (כולל אגרת הבקשה). במידה ועלות הטיפול בבקשה תעלה על הסכום הנקוב- על המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטיפול.

Browser not supported