פרטי המגיש/ה

האם הטלפון מתחבר לאינטרנט סלולרי ומקבל הודעות סמס * שדה חובה


עובד/ת מדינה * שדה חובה

עובד/ת רשות מקומית * שדה חובה

אחר (איני עובד/ת מדינה וגם לא עובד/ת רשות מקומית) * שדה חובה

אני בעל/ת ניסיון קודם – ביצעתי תפקיד של מזכיר ועדת קלפי (בבחירות לרשויות המקומיות או בבחירות לכנסת) במהלך התקופה של 10 השנים האחרונות * שדה חובה


מבקש/ת להגיש את מועמדותי לתפקיד מזכיר ועדת קלפי בעיריית מעלה אדומים

הריני לאשר בזה שידוע לי,

  1. שהליך המיון לתפקיד מזכיר ועדת קלפי כולל: ראיון, למידה עצמית באמצעות לומדה ממוחשבת באתר האינטרנט של משרד הפנים ומעבר בחינה בסופה בציון 80, הדפסת והבאת האישור על הציון למנהל הבחירות של הרשות המקומית, השתתפות בהדרכה עמידה בבחינת הסמכה בתום ההדרכה. כמו כן, ידוע לי שהריאיון וההדרכה צפויים להיערך במקומות שונים.
  2. שמנהל  הבחירות איננו מתחייב  להעסיק את כל מי שהגיש מועמדות, מילא את הטופס הזה ועבר את תהליך המיון וידוע לי כי שיבוצי הסופי לתפקיד, באם אתקבל, יהיה בהתאם לצרכי מנהל  הבחירות.
  3. שזכאי לשכר רק מי ששובץ לתפקיד וביצע אותו בפועל.
  4. ידוע לי כי השכר מגלם בחובו כל הוצאה שאוציא למטרת ביצוע התפקיד, לרבות הוצאות נסיעה והוצאות שימוש בסלולארי, ולא ישולם לי שכר נוסף מעבר לשכר המזכיר/ה. מנהל  הבחירות אינו מספק כלכלה והיסעים ביום הבחירות. בהתאם ידוע לי כי אם אתקבל לתפקיד, הרי שעלי לדאוג באופן עצמאי לכלכלה (ובכלל זה אוכל ושתייה) עבורי ביום הבחירות וכן להסעה שלי לפני הבחירות לקבלת החומר, במועד אל מקום הקלפי ביום הבחירות וממקום הקלפי אל מרכז קליטת החומר בתום הליך ספירת הקולות.
  5. מזכיר ועדת קלפי אינו יכול לעזוב את הקלפי עד תום הליך ספירת הקולות ולאחר מכן עליו להעביר את חומר הבחירות אל מרכז קליטת החומר וללוות את קליטתו עד לסיום התהליך, והמדובר בעבודה שעלולה להימשך מעל ל-20 שעות.
  6. תנאי לשיבוץ כמזכיר ועדת קלפי הוא חתימה על הצהרת מועמד לתפקיד.

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל, כל הפרטים שמילאתי מלאים ונכונים וכי קראתי את כל האמור לעיל ואני מצהיר/ה כמפורט דלעיל.

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל, כל הפרטים שמילאתי מלאים ונכונים וכי קראתי את כל האמור לעיל ואני מצהיר/ה כמפורט דלעיל. * שדה חובה


הצהרת מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

אני החתום מטה מצהיר בזאת על נכונות ההצהרות הבאות

לא הייתי חבר במפלגה כלשהי ב- 5 השנים האחרונות * שדה חובה

אני לא פעיל באף רשימה המתמודדת לבחירות לרשויות המקומיות * שדה חובה

לא נטלתי חלק בפעילות מטעם מפלגה כלשהי ב- 5 השנים האחרונות * שדה חובה

לא נטלתי חלק בפעילות מטעם רשימה מקומית כלשהי ב-5 השנים האחרונות * שדה חובה

אני לא חתום כתומך או מגיש של אחת הרשימות המתמודדות למועצה * שדה חובה

אני לא חתום כתומך או מגיש של אחד המתמודדים לראשות הרשות המקומית * שדה חובה

אני לא עובד הרשות המקומית * שדה חובה

אין לי קרבת משפחה למנהל הבחירות ברשות המקומית; לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ * שדה חובה

אין לי קרבת משפחה לחבר מועצה ברשות המקומית, או מועמד בבחירות לרשות המקומית או נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או מי שהביעה כוונה להיות אחד מאלה; לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ * שדה חובה

אני מבין כי אם ימצא שמסרתי מידע כוזב באחת ההצהרות הנ"ל אשא בעונשים הקבועים בחוק בגין מסירת מידע כוזב וכן לא אקבל שכר על עבודתי כמזכיר או אצטרך להחזירו לרשות המתאימה.

Browser not supported