מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה (צו 1809)

מדריך זה מפרט את סוגי העבודות והמבנים הפטורים מהיתר בנייה, על פי תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט - 2019.

 

אגף הנדסה - תקנות הפטור

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

1. רקע

בתאריך 13 בינואר 2019 קבע אלוף פיקוד המרכז צו מס' 1809 (תיקון מס' 25) לחוק תכנון ערים כפרים ובניינים (79) - בדבר התקנת תקנות לעבודות הפטורות מהיתר, ובדבר קביעת הנחיות מרחביות בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובניה.

צו זה מאמץ את מרבית התקנות לפטור מהיתר בניה, כפי שנקבעו בחוק התכנון והבניה הישראלי במסגרת תיקון 101 לחוק, ומחיל אותם מעתה גם בשטחי יו"ש (כולל בתחום העיר מעלה אדומים), שבהם חל חוק התכנון והבניה הירדני – למעט נושאים בודדים שלא אומצו (סככות בד, מבנים זמניים וסגירה עונתית לבתי אוכל).

היעד המרכזי העומד בבסיס הצו והתקנות הינו ייעול ושיפור הליכי רישוי הבניה, מבלי לפגוע באיכות הבנייה. צעד ראשון להשגת יעד זה היא יצירת אבחנה בין מסלולי הרישוי, וקביעת עבודות ושימושים שיהיו פטורים מהיתר בניה והליכי הרישוי.

יתר הצעדים שנכללו בתיקון 101 לחוק הישראלי, הכוללים בין היתר: הרחבת הסמכויות לועדות המקומיות באישור תכניות ושיפור הנגשת המידע לציבור, קביעת מסלולי רישוי מדורגים ומקוצרים נוספים, ייעול הפיקוח על הבניה והטמעת השימוש ברישוי מקוון ובמכוני בקרה הנדסיים - טרם הוחלו ביו"ש, וצפויים להיתוסף רק בעתיד.

הצו נתן בידי המינהל האזרחי ביו"ש את הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

 • הם פשוטים מבחינה הנדסית.
 • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.
 • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה.
 • הם אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

כדי לוודא כי בניינים אלה יוקמו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם, קבע המינהל האזרחי מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה, וכן קבע סוגי בנינים, עבודות או שימושים הפטורים מהיתר שלגביהם תחול חובה על מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית, לרבות המועדים ודרכי מסירת ההודעה.
מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות שייקבעו ע"י הועדה המקומית.

תקנות הפטור שנקבעו במסגרת הצו (להלן:"תקנות הפטור"), מפרטות תנאים כלליים וכן רשימת עבודות הפטורות מהיתר, אם הם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות, בהיתר ובהנחיות המרחביות: דהיינו, במקרה שניתן היתר בניה הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבניין הפטורים מהיתר, הם תואמים את הוראותיו. כמו כן, הועדה המקומית רשאית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות במסגרת הנחיות מרחביות.

חשוב להדגיש,  שהפטור מהיתר מטיל על מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר את הדרישה ומלוא האחריות, לברר מראש בוועדה מה הן ההוראות החלות על עבודה זו, ולעמוד בכל ההוראות והתנאים הנדרשים הן לביצוע העבודה והן לדיווח על ביצועה. אי עמידה בתנאים והוראות אלה מהווה עבירה וצפויה לכל העונשים הקבועים בגינה בחוק.

במלים אחרות, הפטור מהיתר  בניה איננו פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו בהנחיות המרחביות. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לעבודות הללו.

 

2. תנאים כלליים

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:                                          

א. פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו במסמך זה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר העבודות הללו.

     מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.                                       

     ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של הוועדה בכתובת: http://madumim.complot.co.il/Pages/default.aspx                                   

ב. העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע (בעל השטח, חוכר, משכיר וכדומה) או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות.                                               

    עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה (אם יש כאלה), לפי כל דין.                                               

ג. יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/ מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא בסביבה.                                        

    ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.                                         

ד. במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור - אין פטור מהיתר.                                    

ה. בכל מקרה של חוסר וודאות עדיף להתייעץ עם אגף ההנדסה     

3. הקמת גדר או קיר תומך

תנאים לפטור

 1. 1.גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צידי הגדר; גובה קיר תמך לא יעלה על 1 מטר;
 2. הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח.
 3. היה ובשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה כאמור בפרט 2.100 בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה, יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה;
 4. הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים;
 5. על גדר מפלדה יחולו הוראות תקן ישראלי, ת'י 4273: גדרות פלדה (להלן - "ת'י 4273")
 6. גדר קלה עץ, פלסטיק או אלומיניום

אישורים נדרשים - הסכמת שכנים. לקיר תמך -אישור מהנדס.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

 1. גדר בין שכנים בלבד.
 2. הגבהת גדר קיימת אותו חומר ועד 1.4 מ' ממפלס הרחוב.
 3. החלפת גדר ברזל קיימת בגדר קלה בגובה 1.4 מ' ממפלס הרחוב.  
 4. חומר גדר קלה יהיה גדר סבכה מברזל עפ"י הקיים במתחם או גדר עץ או פלסטיק מותקנות בחלקה הפנימי של גדר ברזל קיימת. גדר אלומיניום . בגוון אפור כהה. יותר שילוב זכוכית עד 25%.
 5. גדר עד 1.0 מ' ובגמר ציפוי אבן זהה למבנה למעט גדר קדמית. פרט באישור הוועדה המקומית בלבד לא חל על אזור התעשייה מישור אדומים.  

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

 1. גדר גובלת בשטח ציבורי או גדר גבוהה מ-1.4 מ' טעונות היתר.
 2. גדר קדמית בגובה מעל 1.4 מ' ממפלס הרחוב.
 3. הגבהת גדר קיימת אותו חומר מעל 1.4 מ'. 
 4. מעל 1.4 מ' - גדר חדשה. גדר בנויה בציפוי אבן מעל גובה 1 מ' וגדר קדמית.      

4. הקמת גדר במתקן תשתית או בתחום מתקן לקידוחי מי שתיה בידי גוף המנוי בסעיף 7ב בצו 1809

תנאים לפטור

 1. גדר היקפית של מתקן תשתית:                           
 2. תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273.
 3. גובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צידי הגדר.                                 
 4. גובה גדר פנימית בשטח מתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צידי הגדר;

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

 1. גדר סורג מפרופילי פלדה בלבד.                
 2. פרט באישור ועדה מקומית.                         
 3. תוואי הגדר תואם היתר בניה למיתקן.           
 4. יש לשלב צמחיה בהיקף הגדר על פי הנחיות הועדה.

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

מעל 2 מ'.

5. התקנת מחסום בכניסה לחניה או שער

תנאים לפטור

 1. לפי תקן 900 חלק 21.03 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם.                                                                   
 2. יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו.    
 3. אם נקבע לכך מקום בהיתר או בהנחיות המרחביות, יותקנו במקום שנקבע;                       
 4. יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית;  
 5. החניה תשמש לחנית רכב בלבד.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

 1. לא תהיה פתיחה לרשות הרבים.                                                 
 2. ההתקנה לא תחרוג מתחום המגרש.               
 3. שער חשמלי בחניה פרטית מקורה יהיה מפח או מתכת בגוון לבן או שמנת חלקו התחתון ועד גובה 1.00 מ' יהיה אטום חלקו העליון חלונות מחוררים.                                        
 4. בכל מגרש אשר מותרת בו רק יח"ד אחת ייבנה רק שער אחד ומחסום חניה אחד בלבד.          
 5. לחניה בבית משותף לא יותקן שער אלא מחסום בלבד.

6. הקמת גגון, סוכך, סוכך מתקפל (מרקיזה)

תנאים לפטור

התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לגגונים, סככות צל ולסוככים אם הם עונים על הדרישות הבאות:

הם בולטים לא יותר מ-2.0 מטר מקיר המבנה אליו הם צמודים;

סוכך מתקפל (מרקיזה), במצבו המקופל, לא יבלוט מהקיר יותר מאשר 50 ס"מ;

אם שטחו של הגגון, סככת הצל או הסוכך עולה על 20 מ"ר, יש לדווח לוועדה המקומית על בנייתו, בטופס המיועד לכך. יש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי הגגון, סככת הצל או הסוכך מעוגנים כראוי למבנה, ואין חשש שהם יפלו.

הערה: סככת צל לעניין זה איננה כוללת גגון/גג רעפים שבכל מקרה טעון היתר בניה.

חובת דיווח

סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר - הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

אישורים נדרשים

סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר - אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

 1. לא יותר קירוי או סגירת גגונים בבד, ברשת וכיו"ב.
 2. גגון יבוצע רק מחומרים קלים כגון אלומיניום ויהיו תלויים לבניין ללא עמודים. גוון ועיצוב יהיו תואמים לבניין הקיים או לחלקים ממנו, אחרת טעון היתר. 
 3. סוכך מתקפל לא יבלוט בפתיחתו מחוץ לקונטור המרפסת.   
 4. בבניין משותף, סוככים יבוצעו על פי פרט אחיד בהתאם לסוכך הראשון שאושר/בוצע. במרפסת גג תותר מרקיזה מתקפלת קמורה (עגולה). 
 5. גגונים וסוככים לא יחרגו מגבול המגרש או החצר הפרטית - המגביל מבינהם.
 6. רוחבו של גגון לא יעלה על כפליים מרוחב הכניסה שעליה הוא מגן. 
 7. לא תותר התקנת גגונים וסככות צל אלא בחצרות של בתים צמודי קרקע לרבות דירות גן, או במרפסות גג של בניינים בבניה רוויה.
 8. בבית משותף תותר התקנת סוככים מתקפלים בלבד גם במרפסות, רק לאחר שמרבית הדיירים סיכמו ביניהם על מראה אחיד לסוככים, הציגו זאת ליחידת ההנדסה, ובנו בהתאם לקביעה האחידה.

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

 1. שטח הגגונים לעיתים נכלל בזכויות הבנייה הקיימות, ויש לבדוק במשרדי הועדה המקומית אם קיימות במגרש די זכויות בנייה.                                                                                                                    
 2. גגון הנתמך על עמודים טעון היתר.
 3. הנחיות לגגות רעפים:  
  1. רעפי חרס אדומים בלבד.                 
  2. שיפוע שלא יפחת מ- 20 מעלות.        
  3. גג חד שיפועי מקיר המבנה.              
  4. יותר גג רעפים בחצרות בלבד למעט בשכונת מגדים שיותר במרפסות מקוריות למעט מרפסות גג.                                     
  5. שטח גג רעפים לא יעלה על 50% משטח החצר.  
  6. בקצה הגג יתוכנן ויבוצע מרזב וניקוז לגג הרעפים.
 4. הנחיות לגגון/סככת צל:
  1. גגון יבנה מגג פנלית בחיפוי רב- רעף שינגלס בגוון חרס טבעי או אפור.  
  2. שיפוע הגג יהיה 10-15 ס"מ.
  3. בקצה הגג יתוכנן ויבוצע מרזב וניקוז.
  4. שטח גג פנלית לא יעלה על 50% משטח החצר.
  5. יותר גג פנלית בחצרות בלבד.

 

 

7. הקמת מצללה

תנאים לפטור

התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות:  

היא ללא קירות, נתמכת ע"י עמודים בלבד, ומשטח ההצללה שלה (הסכך, החלק שמטיל צל) איננו אטום. המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה, ומהווים לפחות 40% משטחו.

מצללה תוגדר כאמור גם אם על תקרתה מותקן קירוי שקוף או שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה האמור עשויים מחומר שקוף.

שטח המצללה לא עולה על 50 מ"ר, או רבע מהשטח הפנוי (שאין עליו בניה) של החצר, או של הגג, הגדול מבין השניים;

היא תוקם על הקרקע (בחצר) או על הגג. אבל אם נקבע בתכנית, בהיתר או בהנחיות אלה שניתן לבנות מצללה במקום אחר, ניתן יהיה להקים אותה ללא היתר.

יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המצללה, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי המצללה מעוגנת היטב לקרקע או למבנה, ואין חשש שתתמוטט.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

אישורים נדרשים

אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

הנחיות כלליות:

 1. בכל פרגולה במרפסת גג או במרפסת אחרת יש לבצע הפרגולה בהתאם לפרטים ולחומרים שבהיתר הבניין, כאשר קיימים.
   
 2. בבית משותף (בניה רוויה), אם אין פרטים מנחים בהיתר לבניין, תותר התקנת פרגולות לאחר אישור פרטי הפרגולות ע"י אגף ההנדסה בהתאם לקביעה האחידה שתאושר לרבות חומר וגוון אחידים.     
   
 3. חומרי גמר לפרגולות יהיו עץ ואלומיניום בלבד. 
   
 4. בדירות גן לא ייקטן המרחק שבין קצה המצללה לגדר מ- 1.00 מ'.
   
 5. גובה הפרגולה על כל מרכיביה לא יחרוג מגובה תחתית תקרת הדירה.
   
 6. מצללות על גגות מבנים ובמרפסות תהיינה צבועות בצבעים בהירים (לבן, שמנת או אפור בהיר) התואמים את צבעי המבנה.

 7. במרפסות גג יש לבצע נסיגה מקונטור המבנה של 1 מ' לפחות.

 8. באזור התעשייה לא תותר הקמת מצללות או סככות מחוץ לקווי בניין.
   
 9. ניתן לבצע קירוי פרגולה בפרספקס שקוף בלבד. חובה לנקז את הקירוי במרזב אלומיניום בגוון הפרגולה, אשר יתנקז למרפסת או לחצר הפרטית בלבד.
  לא ניתן לבצע קירוי פרגולה בפנלית או בכל חומר אטום אחר.

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

במרפסות תלויות יש להגיש בקשה להיתר.

 

8. הקמה, הצבה או התקנה של פרטי עזר למבנה או לשימוש בקרקע

תנאים לפטור

התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר, כגון גופי תאורה, מצלמות אבטחה, מתקן חנייה לאופניים ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות:

הם לא מוגדרים כ"שטחי בניה" בתקנות חישוב השטחים;

אין צורך בבניית מבנה לשם התקנתם (אבל מותר עמוד נושא);

אם הם מותקנים על גג או קירות של מבנה, משקלו של כל פריט לא עולה על 50 ק"ג; אם הפריט הוא עמוד תאורה – גובהו לא עולה על 6.0 מטר.

9. התקנת שלט

תנאים לפטור

שטחו אינו עולה על 1.2 מ"ר ומשקלו אינו עולה על 20 ק"ג.

אישורים נדרשים

אישור מחלקת רישוי עסקים באגף שפ"ע לרבות תשלום אגרת שילוט.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

הצבת שלטים באתר בניה חייבת להיות בתחום המגרש בלבד, באזור אחד מרוכז, צמוד לגדר, קרוב ככל הניתן למשרד המכירות של הקבלן (אם יש כזה). השלטים יהיו בגובה הגדר בלבד. במרכז מסחרי הכולל יותר מבית עסק אחד יש להציג לאגף ההנדסה פרט שילוט אחיד לביצוע. לא תותר הצבת שילוט מסחרי על מבני מגורים או מבני ציבור. הנחיות לנושא שילוט מסחרי ראה נספח א'.

10. התקנת מתקן אצירה לאשפה

תנאים לפטור

נפחו לא יעלה על 50 ליטר.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

הפחים יוצבו בתוך המגרש, בחצר או בתוך נישות בגדר הקדמית, בהתאם להיתרי הבניה. לפני הצבת המתקן יש לבדוק את הנוהל הנדרש במח' תברואה.

11. התקנת סורגים

תנאים לפטור

 1. לפתחים ולחלונות בבניין.
 2. לפי ת"י 1635: סורגים לפתחים בבניינים.
 3. באחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

בבית משותף יהיו הסורגים מותקנים במקביל לקיר הבניין ולא יבלטו יותר מ- 0.1 מ' מקיר הבנין.

גוון הסורגים יהיה בגוון האלומיניום של אותו מבנה.

בבנין שבהיתר הבניה נכללו פרטי סורג יש לבצע עפ"י פרט.

12. הצבת דוד שמש וקולטים

תנאים לפטור

 1. על גג מבנה
 2. נפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים
 3. ככל שנקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום
 4. בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר , והקולטים בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט על גג שטוח, יש למקם אותם צמוד לפיר היציאה לגג, או במרכז הגג, ככל האפשר. בכל מקרה – לא יוצבו דודים וקולטים בצורה שניתן לראות אותם ממפלס הקרקע במגרש.

13. הצבת דוד מים

תנאים לפטור

 1. לפי תקן ישראלי ת"י 69 חלק 1: מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי;
 2. נפחו אינו עולה על 220 ליטרים
 3. במיקום על פי היתר הבניה של הבנין או במסתור כביסה או במקום מוסתר ע"ג הגג.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

לא יותקן דוד מים או קולט במרפסת.

14. התקנת מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר, התקנת מערכת לטיהור אויר בממ"ד, לרבות פתח במעטפת הבניין

תנאים לפטור

 1. בתפוקה שאינה עולה על 60,000 btu , עמידה בהוראות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג-1992;
 2. במקום המיועד לכך בתכנית, בהנחיות המרחביות או בהיתר למבנה; לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבניה- או שהמקום כבר נוצל תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;
 3. לא הוגדר מקום בהיתר הבניה או שלא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצון של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב;
 4. התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע על פי הוראות ת"י 994 חלק 5: מזגני אויר: התקנה במרחבים מוגנים והתקנת מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר במרחב מוגן דירתי תבוצע על פי הוראות ת"י 4570 חלק 1: מערכות לאוורור ולסינון אוויר במקלטים: מפוחים.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

את הצנרת המובילה למזגנים ומהם יש למקם פנימית בתוך המבנה בלבד. חל איסור על פגיעה או הסרה במסתורי המזגנים בסטיה מהיתר הבניה.   לא תותר התקנת מזגנים על קירות המבנה הגלויים אלא במסתור שיועד לכך מראש. בדירות גן ובבתים צמודי קרקע יותרו מזגנים על פני הקרקע מוסתרים מאחורי גינון או קיר מסתור עד גובה 1 מ' המותאם לחומרי הגמר של הבניין. במרפסות יותקן המזגן על רצפת המרפסת ומוסתר ע"י מעקה המרפסת. לא תותא התקנת מזגנים על מעקה המרפסת או תלויים על קירות המרפסת.

מזגנים יותקנו מתחת לחלונות בצמוד לסף התחתון של החלון ובצורה סימטרית אליו

צנרת המזגן תסודר בתעלת אלומיניום בגוון האבן.

15. החלפת רכיבים בבניין

תנאים לפטור

 1. הרכיב ניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט.
 2. הרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.
 3. נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, חומר או מרקם ייחודי, תנוחה או כל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים.
 4. החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק מותנית בכך שיוחלף בפריט שאינו עשוי אסבסט, ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29(ה) לתקנות אבק מזיק.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

במקרה של החלפת חומרים או רכיבים בגג משופע, אין לשנות את שיפוע הגג. החלפת רכיבים בבניין תהיה מותרת בתנאי שהרכיב המוחלף נבנה במבנה בעל היתר בניה כחוק ועל פי אותו היתר.

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

כל שינוי בחזיתות הבניין טעון היתר.

16. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי

תנאים לפטור

 1. המיכל המקורי הותקן על פי היתר,
 2. תחולתו המירבית אינה עולה על 10 טון,
 3. לפי תקן ישראלי, ת״י 158: מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים
 4. לא שונה מיקום מיכל הגז ותחולתו המירבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי;
 5. העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ”מ), התשס”ו-2006 ;
 6. ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה כנדרש בחלק כ בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה;

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה.

אישורים נדרשים

אשור מפקח עבודה כנדרש בחלק כ' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

כל שינוי בתוואי הצנרת או במיקום המיכל כפוף להוצאת היתר בניה. לא תותר צנרת גז גלויה מעל הקרקע.

17. הקמת מבנה טכני

תנאים לפטור

 1. אינו מיועד לשהות של בני אדם.
 2. בשטח מתקן תשתית.
 3. שטח המבנה לא יעלה על 6 מ”ר וגובהו לא יעלה על 3 מטר.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

בתנאי שיימצא בשטח מתוחם ומגודר, שמוגדר בתכנית כמתקן תשתית וייבנה מחומרים עמידים ובחיפוי קשיח.

18. הקמת מבנה טכני לניטור אוויר, ומבנה טכני להגנה קטודית

תנאים לפטור

 1. אינו מיועד לשהות של בני אדם.
 2. שטח המבנה לא יעלה על 6 מ”ר וגובהו לא יעלה על 3 מטר.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמת המבנה.

אישורים נדרשים

אישורים נדרשים לפי חוק הקרינה.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

19. מתקן פוטו וולטאי

תנאים לפטור

 1. המתקן יותקן ע”פ ת”י 62548 - דרישות להתקנת מערכת פוטו וולטאית(pv) ליצור חשמל;
 2. הספק המתקן(זרם ישיר) אינו עולה על 700 קילו ואט למבנה;
 3. המתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין ולא יבלוט מהיקף הגג. בגג משופע יונח המתקן בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המתקן ממעקה הגג ;
 4. על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מים חמים ודרכי מוצא.
 5. במבנה שהוא מצללה הבנוייה על פי חוק יותר להתקין מתקן פוטו וולטאי כך שהמבנה ימשיך לעמוד בתנאים האמורים בתקנה מספר 11 לעניין מצללה.
 6. אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי .
 7. אישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המתקן וכי המתקן יציב.                                     
 8. הודעה לרשות הכבאות.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה.            

הודעה על התקנת מתקן שהספקו עולה על 50 קילו ואט תימסר לוועדה המקומית 45 יום לפני  ביצוע העבודה.

אישורים נדרשים

אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי.                    

אישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המתקן.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

על גג שטוח שבו נדרש מעקה או הגבהת מעקה להסתרת המערכת הפוטו וולטאית יוצא היתר בניה עם פירוט המסתור המוצע. מערכת מעל 50 קילו ואט מערכת על גג מבנה ללא היתר או שאינו תואם להיתר הבניה.

20. הקמת מחסן

תנאים לפטור

 1. הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור.
 2. מחומרים קלים בלבד.
 3. גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים, היה המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.40 מטרים.
 4. הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים, ביוב וחשמל.
 5. לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

 1. מחסן גינתי אחד בלבד לכל דירה.
 2. לא תותר הצבת מחסנים במרפסות למעט מרפסות גג בשכונות מגדים וצמח השדה ועפ"י תב"ע 420/5/2
 3. 3 לא יותרו 2 מחסנים ליח"ד גם אם שטחם הכולל אינו עולה על השטח המותר.
 4. במידה ובוצע מחסן בעבר עפ"י היתר בגודל כלשהו , לא ניתן לבנות מחסן נוסף במסגרת הפטור מהיתר.
 5. מחסן המוצב על גג מבנה יוצב במרחק של 3.0 מטר או יותר ממעקה הגג בחזית שאינה קדמית, ובצמוד לקירות (אם יש קירות על הגג, במרחק שנקבע מהמעקה) ובלבד שלא יראה ממפלס הרחוב.
 6. לא תותר הקמת מחסנים במרפסות למעט במרפסות גג כאמור לעיל בסעיף 2.
 7. אין להציב מחסנים בחצר בית משותף, ואין להציב מחסנים בחצרות הפונות לשטחים ציבוריים (דרך, שטח ציבורי פתוח, שביל וכדומה).
 8. המחסנים יהיו מחומר קל בלבד. פח, פלסטיק, פנלית או עץ.
 9. גג המחסן יהיה בחומר קל כקירות המחסן וגובהו עד 2.5 מ'.
 10. למחסן תהיה דלת אחת מאלומיניום וזכוכית או פח (לא פלדלת).
 11. למחסן יהיה חלון אחד במידות מקסימליות של 0.60*0.60 מ' שיפנה לשטח הפרטי בלבד.

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

 1. מחסן מעל 6 מ"ר ועד 9 מ"ר.
 2. לא תותר התקנת מחסנים מעל 9 מ"ר.
 3. מחסנים בנויים מבלוקים או בטון ובציפוי אבן עפ"י הקיים בבניין.

21. הקמת מבנה לשומר

תנאים לפטור

 1. המבנה הינו יביל.
 2. גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים, וגודלו אינו עולה על 4 מטרים רבועים.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

חיבורי התשתית למבנה יהיו תת קרקעיים בלבד. שטח המבנה נכלל בזכויות הבניה המותרות. מיקום המבנה בקווי בניין מותרים עפ"י התב"ע החלה באיזור. יש לפנות למח' רישוי לקבלת מידע בהתאם.

מבנה שומר בכניסה למגרש באזור התעשייה בלבד ומחוץ לקווי בניין.

הנחיות מרחביות במסלול היתר- מדיניות וועדה

מבנה שומר מבלוקים או בטון בציפוי אבן.

22. ביצוע עבודות פיתוח - כולל מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר

תנאים לפטור

עבודות פיתוח אינן כלולות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע.

23. שיפור נגישות לבנין ובתוכו

תנאים לפטור

 1. ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים.
 2. בבניין מגורים - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתחולת הוראות סעיף 59ג' לחוק המקרקעין התשכ"ט -1967.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

ההנגשה תבוצע בתוך תחומי המגרש. חל איסור ליצור פתחים נוספים בגידור לכיוון השטח הציבורי: מדרכה, כביש , שצ"פ וכיוצ"ב. ההנגשה תבוצע עפ"י תקנות נגישות ותקני בטיחות עפ"י כל דין. בבית משותף הדבר ייעשה בהסכמת השכנים.

24. אנטנה ותורן

תנאים לפטור

 1. הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלויזיה או רדיו.
 2. על-פי ת"י 799: מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א).
 3. גובהו לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב.
 4. אינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה.

חובת דיווח

על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטר מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

אישורים נדרשים

אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון תורן שגובהו עולה על 3 מטרים ויציבותו.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

חל איסור על הצבת תרנים ואנטנות בגגות בתים צמודי קרקע ובבתים משותפים שנבנו לאחר 1980.

25. צלחת קליטה

תנאים לפטור

 1. הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין על גג בנין.
 2. קוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרים.
 3. הצלחת אינה מותקנת על גג בריכה למי שתיה.

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

צלחות לוויין או כבלים לא יותקנו על חזיתות מבנה אלא על גג בלבד.

 

26. הוספת אנטנה למתקן שידור קיים

תנאים לפטור

 1. הוספת אנטנה למתקן שידור קיים כדין.
 2. ניתן אישור הממנונה לפי סעיף 6 או 7 לחוק הקרינה, כי על-אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למתקן השידור הקיים.
 3. התקנת האנטנה הינה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

אישורים נדרשים

אישור הממונה על הקרינה.

27. הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים

תנאים לפטור

לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באורך שאינו על מטר אחד.

28. הצבת תורן למתקן של חובבי רדיו

תנאים לפטור

 1. על-פי ת"י 1225 חלק 3: חוקת מבני פלדה: מבנים נושאי אנטנות וציוד.
 2. הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב.
 3. קוטר בסיס התורן עולה על 4 סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרים.
 4. ניתן היתר הקמה למיתקן חובבי הרדיו  לפי סעיף 6 לחוק הקרינה.
 5. ניתן אישור הממונה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי בטווח הבטיחות האופקי של המתקן קטן מ-3 מטר.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי ולמשרד הבטחון בתוך 45 ימים ממועד הקמת האנטנה.

אישורים נדרשים

 1. אישור הממונה על הקרינה.
 2. היתר הקמה למיתקן חובבי רדיו שניתן לפי סעיף 3 לחוק הקרינה.
 3. רישיון תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) התשמ"ז - 1987.
 4. להקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יש לצרף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.

29. הריסה או פירוק של מבנה

תנאים לפטור

הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה.

חובת דיווח

הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ההריסה.

לחץ כאן למעבר לטופס דיווח

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה

חלק ממבנה שאינו קונסטרוקטיבי ואינו חלק מהמבנה המקורי.

30. בניית מרחב מוגן דירתי (ממ"ד)

תנאים לפטור-

כמפורט בצו- תיקון מס' 3

חובת דיווח-

כמופרט בצו- תיקון מס' 3

למעבר לטופס הדיווח

אישורים נדרשים-

כמופרט בצו- תיקון מס' 3

 

הנחיות מרחביות במסלול לפטור- מדיניות וועדה