1
מוגש עבור :
2
תיאור כללי של הבקשה
3
מצורפים

בקשה עקרונית לשינוי תב"ע

מוגש עבור :

(פרטי איש קשר ראשי)

 

פרטי אנשי קשר נוספים עבורם מוגשת הבקשה :
שם מלאכתובתטלפוןאימייל

באמצעות אדריכל (לא חובה) :
שם מלאכתובת טלפוןאימייל

תיאור כללי של הבקשה :

האם הבנייה המבוקשת קיימת (הכשרת עבירת בנייה) (חובה) שדה חובה

מצורפים :

 

* הערה: יודגש שהדיון בבקשה עקורנית וההמלצה שתתקבל בו אינם מהווים אישור סטטורי ואינם מחליפים את אישור הועדה המקומית כנדרש בחוק. בכל מקרה נשארת למבקש הזכות להגיש תכנית בניין עיר ערוכה כנדרש לדיון בועדה המקומית.