התקן הסגול לחנויות המסחר
 

עסקים יקרים,

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם נדרשים למלא את הפרטים הרצופים בזאת ולחתום מטה,
מודים לכם על שיתוף הפעולה.

לשירותכם בכל דבר ועניין

אגף מוניצפלי - מחלקת רישוי עסקים 

מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר, בנוסח המצורף לתקנות, כי הוא עומד בתנאים הנדרשים בהן, ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית. על מקום עבודה במסחר שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ- 10 עובדים או יותר מ- 30 אחוזים ממצבת העובדים, יחולו הן תנאי התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה.

 

תנאי התקן לחנויות המסחר:

 1. המעסיק או המפעיל של העסק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.

 2. בטרם כניסה למקום העסק – המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
  א. האם אתה משתעל?
  ב. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

 3. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף 2, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

 4. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

 5. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, ויציב במקום בולט לעין שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

 6. המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ- 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ- 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

 7. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק ועל ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר;

 8. בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;

 9. מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

 


תנאים נוספים למספרות, מכוני יופי, קוסמטיקה, פדיקור, מניקור, ומכוני הסרת שיער בלייזר :
 

      1. שמירת כללי היגיינה, חיטוי משטחים, כלים וכיסא טיפולים.

      2. כיבוס מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח.

      3. חבישת כפפות בעת טיפול בלקוח והחלפתן בחדשות בין לקוח ללקוח.

      4. חבישת מגן פנים בנוסף למסכת פה ואף.

      5. לא תותר כניסת יותר מ-2 לקוחות לכל נותן שרות.

      6 .על אף האמור, בעסק עד שטח 75 מ"ר לא ישהו במקביל יותר מ-4 לקוחות, בין 75-100 מ"ר לא יותר מ-6 לקוחות, ומעל 100 מ"ר עד 8 לקוחות.

      7. הצבת שילוט במקום בולט בנוגע למספר הלקוחות המותר בעסק, וקביעת מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום.

 

נספח ב' - הצהרת בעל העסק

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף - 2020

(שם וכתובת העסק)

1. הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה5(ב)(2א)(א1) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף (להלן: "הפעולות")

2. הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום :

 

Browser not supported