ענף (חובה) שדה חובה

לדוגמא : אם זה חודש נא למלא 30 ימים

מקום העסקה
שם רחובמספר בית
הנני מבקש לאשר העסקתם של העובדים הר"מ :
מספר ת"זמקום מגורים

שימו לב , בעת ההגשה של הבקשה באתר המינהל האזרחי הנכם נדרשים להזין שוב את מספרי תעודות הזהות של העובדים.

אני הח"מ מודע לתנאים הבאים :
1. איסוף עובדים והוצאתם אל מחוץ לעיר בסיום העבודה הינה באחריות הישירה של המעסיק. ללא תתאפשר כניסת עובדים לעיר ללא איסוף של המעסיק הישיר או מיופה כוחו.
2. אסורה תנועת עובדים באופן רגלי ברחבי העיר.
3. חל איסור על איסוף והוצאת העובדים באמצעות מוניות (למעט עובדי ניקיון)
4. המעסיק מתחייב שלא להעביר עובדים למעסיק / אדם אחר אלא להעסיק את העובדים בהתאם לכתובת המצויה ברישיון העבודה.
5. על המעסיק לבטל ללא דיחוי אישורים של עובדים אשר סיימו את עבודתם.
6. באתרי בניה קיימת חובת הצבת מאבטח חמוש - יש לתאם את תכנית האבטחה עם אגף הביטחון.
הצהרה (חובה) שדה חובה

אנא הזן שם פרטי ושם משפחה

Browser not supported