קיימות ואיכות הסביבה

לראשונה עיריית מעלה אדומים, מתנ"ס מעלה אדומים והמשרד להגנת הסביבה מזמינים את התושבים לתת הצעות במסגרת קול קורא רשותי שמתפרסם השבוע לפרויקטים מסוג "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה" באמצעות ו/או במימון העירייה והמשרד להגנת הסביבה


קול קורא זה הינו ראשון מסוגו, במסגרתו העירייה פונה באופן יזום לקהילה המקומית, לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים, כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה.

משוגעים על הסביבה? תמיד רציתם להשפיע? לראשונה עיריית מעלה אדומים, אגף רווחה ושירותים חברתיים, היחידה להתנדבות וקהילה, מתנ"ס מעלה אדומים והמשרד להגנת הסביבה מזמינים את התושבים לתת הצעות במסגרת קול קורא רשותי שמתפרסם השבוע לפרויקטים מסוג "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה "באמצעות ו/או במימון העירייה והמשרד להגנת הסביבה. קול קורא זה הינו ראשון מסוגו, במסגרתו העירייה פונה באופן יזום לקהילה המקומית, לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים, כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה.

מטרת הקול קורא היא לאפשר לקהילות שונות בעיר הכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית  חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה, להעצים את תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה. 

הגופים הרשאים להגיש בקשות הם קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה / היישוב, קבוצות הפועלות לפחות שנתיים ומוכרות לרשות המקומית - כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה בשנתיים האחרונות (דוגמאות לקבוצות קיימות – פורום נשים, סיירת הורים, קהילה מטיילת ועוד).

היקף התקציב שתעמיד העירייה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא זה הינו עד 80,000 שקלים חדשים ל-4 קבוצות. כל קבוצה תקבל תמיכה בגובה של 20,000 ₪.

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

תנאי הסף להצעות הן שהיוזמה הינה יוזמה לקידום השמירה על הסביבה, היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר - תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה. בקול קורא מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר ושהפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי וכן היבט קהילתי חברתי.

בעירייה מציינים כי לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהעירייה, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה על פי הניקוד הכולל התרשמות מפעילות הקבוצה עד עתה בהתחשב בפרמטרים של משך זמן פעילות הקבוצה, התרשמות מפרויקטים קודמים והערכת יכולת הביצוע של הקבוצה , רמת מעורבות הקהילה  בהתחשב במדדים של היקף קהל היעד לפרויקט, עירוב מגזרים, היקף המעורבות (תכנון/ביצוע/חשיפה וכו'),תכנית אפקטיבית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן כולל הצגת תכנית כלכלית להמשך פעילות באופן עצמאי לאחר 3 שנות התמיכה, הפרויקט משלב תכנית חינוכית לשמירה על איכות הסביבה והעלאת המודעות לנושאי סביבה , דירוג התכנית על בסיס תכנים ואפקטיביות.

הבקשות תדורגנה בהתאם לניקוד שקיבלו (מהגבוה לנמוך). ארבעת הבקשות שתקבלנה את הניקוד הגבוה ביותר יהיו זכאיות לקבלת הסיוע. הקול קורא נמצא באתר האינטרנט של העיריה.